Dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) - rozsah práce v průměru nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. DPČ se většinou uzavírá na činnosti, které mají opakující se charakter (např. úklidové práce).

Dohoda o provedení práce (DPP) - maximální úvazek činí 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Tento způsob práce se sjednává zpravidla pro vyplnění konkrétního úkolu (např. tvorba webových stránek).

U těchto dohod se použije stejná právní úprava jako pro pracovní poměr, s několika výjimkami. Těmi jsou:

  • odstupné,
  • pracovní doba a doba odpočinku,
  • překážky v práci na straně zaměstnance,
  • skončení pracovního poměru a
  • odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Upozornění

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně.