Znám rozdíly, výhody a nevýhody práce na DPP nebo DPČ?

pravni_poradenstvi6

Práci pro zaměstnavatele (tzv. závislou práci) lze vykonávat třemi způsoby, a to v pracovním poměru na základě klasické pracovní smlouvy nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, což je dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Pokud zaměstnavatel uzavírá některou z dohod se zaměstnancem, který už je u něj zaměstnán v pracovním poměru, je to možné, ale předmět činnosti, kterou bude zaměstnanec na základě dohody vykonávat, musí být odlišný od předmětu činnosti pracovního poměru tohoto zaměstnance.

U dohody o provedení práce a rovněž u dohody o pracovní činnosti není zaměstnavatel povinen rozvrhovat pracovní dobu – v takovém případě si zaměstnanec může sám určovat kdy bude pro zaměstnavatele práci vykonávat. Je ale logické, že v tomto případě nevzniká nárok na příplatky za práci v neděli nebo o svátcích.

 

Dohoda o provedení práce je upravena v  § 75 Zákoníku práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce k jednomu zaměstnavateli. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Můžeme mít proto libovolný počet DPP k jednomu zaměstnavateli, ale součet odpracovaných hodin nesmí přesáhnout 300.

V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, tedy zda na dobu určitou nebo neurčitou.

Dohoda musí být uzavřena písemně.  Jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Dohoda o provedení práce zpravidla obsahuje:

 • vymezení pracovního úkolu (předmět činnosti)
 • místo výkonu práce
 • předpokládaný rozsah práce v hodinách
 • doba, v níž má být práce odevzdána
 • odměna – nesmí být nižší než minimální mzda
 • doba, na kterou se dohoda uzavírá – povinné ujednání

U DPP je z hlediska odvodů důležitý výdělek. Pokud měsíční příjem z DPP nepřesáhne 10 000,- Kč, odvádí se jen daň z příjmu.

Pokud příjem je vyšší než 10 000,- Kč, měsíčně, odvádí z něj zaměstnavatel za zaměstnance pojistné odvody jako z pracovního poměru ( zdravotní a sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, nemocenské pojištění).

 

Dohoda o pracovní činnosti – §76 Zákoníku práce

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.Respektovat se ale musí to, že na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 20 hodin týdně.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. To znamená, že lze práci vykonávat v nepravidelném režimu, důležité je, aby v průměru nebylo překročeno 20 hodin týdně.

Dohoda  o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Z DPČ odvádí zaměstnavatel za zaměstnance daň z příjmu a pojistné jako z a zaměstnance v pracovním poměru za předpokladu, že měsíční příjem z dohody je vyšší než 2 500,- Kč.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny:

 • sjednané práce, které má zaměstnanec vykonávat,
 • sjednaný rozsah pracovní doby (délka úvazku),
 • doba, na kterou se dohoda uzavírá (na dobu určitou nebo neurčitou)

Právo zaměstnance který pracuje na základě DPČ na dovolenou a jiné překážky v práci není automatické, ale je možné je v dohodě sjednat.

Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,  je možné ji zrušit:

 1. dohodou smluvních stran ke sjednanému dni;
 2. jednostranně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 3. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

 V § 77 zákoníku práce je kromě povinné písemné formy uzavírání těchto dohod stanovena také povinnost písemné formy výpovědi z obou dohod, jinak se k ní nepřihlíží (neplatí, jako by nebyla). Totéž platí pro jejich okamžité zrušení.