Kratší a změněná pracovní doba

Jedná se o pracovní poměr, který je sjednaný na kratší než zákonem stanovenou pracovní dobu. Zákoník práce stanoví jen maximální hranici pracovní doby zaměstnance v týdnu, minimální hranice není zákoníkem práce stanovena. Ze základních zásad pracovněprávních vztahů, tak jak je zákoník práce stanoví, vyplývá, že zaměstnanci pracující na tzv. částečný úvazek mají právo na rovné zacházení ve srovnání se zaměstnanci pracujícími po stanovenou týdenní pracovní dobu.

Upozornění

Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby (stupeň II, III, IV) o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Z Á P O R Y

  • Často bývá stejný objem práce jako pro zaměstnance na plný úvazek
  • Problém s ohodnocením práce přesčas
  • Rivalita pracovního kolektivu

K L A D Y

  • Vyšší produktivita práce zaměstnance
  • Loajalita k zaměstnavateli