Obchodní podmínky

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi Rentel a.s., se sídlem Praha 5 – Hlubočepy, Pod Třešněmi 18a/1120, PSČ 15200, IČ 26128233, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B/6225 (dále jen jako „Rentel“) a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby kurzovného.
 2. Po odeslání závazné objednávky bude účastníkovi zaslán potvrzující e-mail s veškerými informacemi.
 3. Objednávku lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 4. Veškeré doposud účastníkem učiněné objednávky jsou dostupné po přihlášení na jeho účet.
 5. Bez zbytečného odkladu poté, co Rentel obdrží platbu kurzovného na svůj účet, bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom, od kdy bude studijní účet zpřístupněn a od kdy může začít využívat objednaných služeb Rentel.

 

CENA KURZU

 1. Cena příslušného kurzu (dále jen jako „kurzovné“) je stanovena na období podle ceníku Rentel, který je k dispozici na webu www.mamajobs.cz.
 2. Kurzovné je možné uhradit platební metodou – bankovním převodem, on-line platební kartou, on-line přes PayPal, aj.
 3. Obdržením platby je účastník zapsán do online vzdělávacího kurzu.
 4. Užívání online vzdělávacího kurzu je účastníkovi garantováno po dobu devadesáti dnů.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě on-line dodání digitálního obsahu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

 1. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, tj. svých osobních údajů, a to pouze pro účely splnění smluvního vztahu, administrativní a studijní potřeby Rentel. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze Rentel.
 2. Uhrazením kurzovného vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.mamajobs.cz
 3. Účastník není oprávněn poskytnout či zpřístupnit svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení této povinnosti má Rentel právo okamžitě zrušit studijní účet účastníka bez navracení kurzovného, které si Rentel ponechá jako smluvní pokutu za příslušné porušení účastníka.
 4. Účastník online vzdělávacího kurzu je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové materiály výhradně pro své studijní potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení této povinnosti má Rentel právo okamžitě zrušit studijní účet účastníka bez navracení kurzovného, které si Rentel ponechá jako smluvní pokutu za příslušné porušení účastníka.
 5. Veškeré texty, cvičení, multimediální výklady, výklady, obrázky a video nahrávky jsou chráněny autorským zákonem.
 6. Rentel tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu služeb Rentel třetím osobám.
 7. Účastník bere na vědomí, že studijní systém společnosti Rentel se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a dle nově dostupných moderních trendů v online výuce. Z toho důvodu mohou být některé funkce výukového systému kdykoli aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými dle vlastního uvážení Rentel.
 8. V případě jakýchkoliv potíží je účastníkovi k dispozici zákaznická linka Rentel na čísle +420 222 508 510 – 12, a to každý pracovní den minimálně od 8:00 hod. do 16:00 hod.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

VÁŠ SOUHLAS

Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

AKTIVNĚ POSKYTOVANÉ INFORMACE

Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno). Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné.

 

PASIVNĚ POSKYTOVANÉ INFORMACE

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Provozovatelem internetových stránek www.mamajobs.cz je společnost Rentel (dále též jako „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.mamajobs.cz (dále jen jako „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.mamajobs.cz či tyto užívají.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.mamajobs.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.mamajobs.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami a pravidly pro používání („Podmínky“). Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení Podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto Podmínek. Má se za to, že přístupem ke stránce a jejím prohlížením uživatel s Podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí. V případě, že se změnou podmínek nesouhlasíte, máte právo od předmětné smlouvy uzavřené s Rentel odstoupit.

 

MATERIÁLY NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti RentelVšechna práva jsou vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, poskytujeme Vám nevýhradní, nepřenosné a omezené právo přístupu, zobrazení a použití těchto webových stránek a tam uvedených materiálů pouze pro Vaše osobní a nekomerční užití ze předpokladu, že plně souhlasíte s Podmínkami, zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Žádnou část obsahu ani obsah těchto webových stránek jako celek nejste oprávněni jakkoli měnit, distribuovat, publikovat, upravovat, přenášet, dále užívat a umísťovat, poskytovat jiným osobám, ani obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Rentel. Není-li uvedeno jinak, veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky a smí se užívat pouze v souladu s těmito podmínkami či s textem uvedeným na stránkách, není-li k jinému způsobu užívání dán předchozí písemný souhlas majitele autorských práv. Rentel tímto nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů na těchto stránkách neporuší práva třetích osob, která nejsou ve vlastnictví Provozovatele ani nejsou spřízněnými společnostmi se společností Rentel.

 

PŘESNOST A AKTUÁLNOST ÚDAJŮ

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby webové stránky obsahovaly přesné, úplné a aktuální údaje a informace. Neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky ani prohlášení. Upozorňuje, že webové stránky mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje či chyby, které budou opraveny, jakmile je Provozovatel odhalí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v obsahu těchto webových stránek. Stránky jsou aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky kdykoli a bez jakéhokoli upozornění aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat či jinak měnit údaje obsažené na stránkách. Provozovatel není odpovědný za žádné informace, odkazy či dokumenty uveřejněné nebo zpřístupněné na webových stránkách třetích osob, což se vztahuje i na webové stránky, na které můžete přejít z těchto webových stránek, neodpovídá za vlastníky či provozovatele těchto externích webových stránek ani za způsob, jakým nakládají s osobními údaji uživatelů.

Užívání a prohlížení těchto webových stránek je na Vaše riziko a nebezpečí. Provozovatel nenese v žádném případě jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné následné škody způsobené použitím těchto webových stránek, a to i kdyby bylo na možnost takových škod upozorněno předem. Provozovatel proto důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení Vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoli data z webových stránek Provozovatele. Vaše spojení na tyto webové stránky, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní riziko, nebezpečí a náklady. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ze žádné škody či viry či obdobný škodlivý software, které Vám mohou vzniknout či se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení či jiném majetku v důsledku Vašeho přístupu k těmto webovým stránkám, jejich používáním nebo prohlížením, případně z důvodu stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, audio nahrávek apod. z těchto webových stránek.

Poskytnete-li Provozovateli v souvislosti s užíváním služeb těchto webových stránek jakákoli sdělení, informace nebo materiály (elektronicky i jiným způsobem), bude se s nimi nakládat jako s nedůvěrnými a nevýlučnými. Cokoli přenesete či umístíte, stane se majetkem společnosti Rentel a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Zároveň Provozovateli nevzniká povinnost tyto příspěvky jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení z webových stránek a aplikací odstranit. Za poskytnutí oprávnění Provozovateli k takovým příspěvkům, sdělením, informacím nebo materiálům Vám nenáleží poskytovateli žádná úplata. Společnost Rentel je oprávněna užívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how či postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, informacích nebo materiálech umístěných tyto webové stránky pro jakýkoli účel. Zároveň tímto stvrzujete, že Vámi poskytnutá sdělení, informace nebo materiály nebudou obsahovat takový obsah, který je nezákonný či nevhodný k uveřejnění, použijete rozumné úsilí k rozpoznání a odstranění jakýchkoli virů či jiných narušujících mechanismů před odesláním jakýchkoli sdělení, informací nebo materiálů, máte neomezené právo tato sdělení, informace nebo materiály Provozovateli poskytnout a Provozovatel je může uveřejnit zdarma či volně a neomezeně s nimi nakládat bez vystavení se riziku odpovědnosti či závazkům vůči Vám či třetí straně, současně se zavazujete Provozovatele odškodnit, podnikne-li třetí strana kroky proti Provozovateli v souvislosti s Vámi poskytnutými sděleními, informacemi nebo materiály. Souhlasíte, že poskytnete odškodnění, zajistíte očištění a podle naší volby poskytnete ochranu společnosti Rentel a jejím zaměstnancům přede všemi stížnostmi, odpovědnostmi, škodami a náklady (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení), které by vyplynuly z Vašeho porušení či z porušení jiného uživatele Vašeho účtu, z porušení autorských práv nebo jiných práv dalších osob či subjektů. Prohlížením webových stránek a poskytnutím osobních údajů uživatel zároveň souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů společnosti Rentel, s tím, že tato společnost je oprávněna tyto osobní údaje uchovat a použít za účelem komunikace s uživatelem. Uživatel má možnost kdykoli písemně požádat o vymazání svých údajů z databáze Provozovatele.

Obrázky lidí či míst umístěných na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti Rentel či jsou užity na základě svolení. Nejste oprávněni (ani nikdo jiný koho byste tím pověřili), tyto obrázky užívat, pokud to není výslovně těmito podmínkami či na jiném místě těchto webových stránek výslovně dovoleno.

 

ZRUŠENÍ REGISTRACE UŽIVATELŮ

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet, který slouží či byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného či bezúplatného jinému uživateli, slouží k páchání či napomáhání k páchání trestné činnosti či aktivity, která, je v rozporu s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly společnosti, popř. o takovémto účelu získá Rentel podezření, či jehož uživatel se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Provozovatelem poskytovaných služeb.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz či celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, které Provozovatel při provozování těchto webových stránek získá, jsou považovány za důvěrné a nebudou až na zákonné výjimky poskytnuty třetím osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost těchto webových stránek a služeb na nich nabízených. Provozovatel si vyhrazuje právo změny Podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s Podmínkami a jejich změnami bezvýhradně souhlasí.

 

DOTAZY, PODNĚTY A PŘÍPADNÉ STÍŽNOSTI

Dotazy, podněty a případné stížnost týkající se služeb Provozovatele či podmínek užití těchto webových stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.

Podmínky užívání stránek www.mamajobs.cz byly zveřejněny 2. 1. 2017 a od tohoto data jsou platné a účinné.